הנני” האני

OWAU NO KA “I”

“אני” מגיח/ה מן הריק אל תוך האור,

Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,

“הנני” הנשימה שמזינה את החיים,  

Owau no ka ha, ka mauli ola,

הנני” הריקות, אותו מרחב שמעבר לכל תודעה,

Owau no ka poho, ke ka’ele mawaho a’e o no ike apau.

ה”אני”, האיד, הכול.

Ka “I”, Ke Kino Iho, na Mea Apau.

אני” דורך/כת את חצי הקשתות מעבר למים, 

Ka a’e au i ku’u pi’o o na anuenue mawaho a’e o na kai a pau,

ברצף שבין הרוח והחומר.

Ka ho’omaumau o na mana’o ame na mea a pau.

הנני” הנשימה שבאה והולכת,

Owau no ka “Ho”, a me ka Ha”,

הרוח הסמויה שאין לראותה או לגעת בה,

He huna ka makani nahenahe,

אותו חלקיק בריאה שלעולם לא יוגדר.

Ka “Hua” huna o Kumulipo.

“הנני” ה”אני”

Owau no ka “I”.

Copyright © 1980 The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos